Elproduktion i Sverige

Elproduktion per kraftkälla

Se hur mycket vi producerar per kraftkälla. Se även fördelningen mellan dessa och vilken kraftkälla som ger oss mest energi. Just nu producerar vi 22872 MW och använder 20689 MW. Vid överskott av el exporteras överskottselen till andra länder. Se elflöden mellan våra elområden.

Kraftslag Produktion Fördelning
Kärnkraft 6862 MW 30,0 %
Värmekraft 1633 MW 7,1 %
Vindkraft 2308 MW 10,1 %
Vattenkraft 11620 MW 50,8 %
Ospecificerat 448 MW 2,0 %
Totalt 22872 MW 100 %

Källa: Statnett.no

Uppdaterad senast: 2023-12-08 kl. 14:00

Installerad effekt

Installerad effekt (MW) per kraftslag den 1 januari 2023.

Kraftslag Installerad effekt
Kärnkraft 6882 MW
Värmekraft 4401 MW
Vindkraft 14662 MW
Vattenkraft 16286 MW
Solkraft 2385 MW
Kondens 662 MW
Gasturbiner 1535 MW
Totalt 46813 MW

Installerad effekt per elområde

Installerad effekt (MW) per elområde, per kraftslag den 1 januari 2023. Norra Sverige (elområde SE1 och SE2) har mer elproduktion från vindkraft och vattenkraft medan södra Sverige (elområde SE3 och SE4) har störst elproduktion från kärnkraft, värmekraft och solkraft.

Kraftslag SE1 SE2 SE3 SE4
Kärnkraft 0 MW 0 MW 6882 MW 0 MW
Värmekraft 265 MW 742 MW 2521 MW 873 MW
Vindkraft 2978 MW 5908 MW 3678 MW 2098 MW
Vattenkraft 5271 MW 8077 MW 2593 MW 345 MW
Solkraft 19 MW 145 MW 1130 MW 1091 MW
Kondens 0 MW 0 MW 0 MW 662 MW
Gasturbiner 1 MW 2 MW 950 MW 582 MW
Totalt 8534 MW 14874 MW 17754 MW 5651 MW

Källa: Energiforetagen.se

Installerad effekt per kärnkraft

Kärnkraft står för ca 30 % av elproduktionen i Sverige. Idag har vi sex kärnreaktorer i drift fördelat på tre kärnkraftverk: Forsmark, Ringhals och Oskarshamn som alla ligger i elområde 3. Oskarshamn stängde två av tre reaktorer under 2017 och Ringhals stängde två av fyra reaktorer under 2019/2020. Se installerad effekt (MW) för alla kärnreaktorer.

Kärnkraft Installerad effekt
Forsmark 1 1014 MW
Forsmark 2 1121 MW
Forsmark 3 1172 MW
Ringhals 3 1074 MW
Ringhals 4 1130 MW
Oskarshamn 3 1450 MW

Planerande nedstängningar

Våra reaktorer brukar stängas ner för årligt underhåll och reparationer. Se tidsplan för kommande nedstängningar.

Kärnkraft Nedstängning Omstart
Oskarshamn 3 2023-04-15 2023-06-09
Forsmark 1 2023-05-06 2023-05-27
Ringhals 3 2023-05-31 2023-06-23
Forsmark 3 2023-07-02 2023-07-22
Ringhals 4 2023-08-02 2023-09-08
Forsmark 2 2023-09-03 2023-10-14

Källa: Nordpoolgroup.com

Statistik för elproduktion och elanvändning

Elåret 2022 har bestått av höga och svängiga elpriser där vi har sett väldigt höga elpriser i södra Sverige. Det genomsnittliga systempriset på elbörsen Nord Pool blev 145 öre/kWh, vilket är en ökning med hela 81 öre/kWh (+128 %) jämfört med året innan.

Sveriges elproduktion 2022

Sett till elproduktionen så producerade vi totalt 170,1 TWh under hela 2022. Detta är en ökning med 1,5 TWh jämfört med året innan. Vi importerade 6,1 TWh (minskning med 27 %) och exporterade 39,5 TWh (ökning med 17 %) till övriga länder.

Kraftslag Produktion Fördelning
Kärnkraft 49,9 TWh 29 %
Värmekraft 15,2 TWh 9 %
Vindkraft 33 TWh 20 %
Vattenkraft 69,9 TWh 41 %
Solkraft 2 TWh 1 %
Totalt 170,1 TWh 100 %

Källa: Energiforetagen.se

Sveriges elanvändning 2022

Vår elanvändningen uppgick till 137 TWh där vår industri (46 TWh) och bostäder (74,4 TWh) stod för den största andelen.

Användning Fördelning
Industri 46,2 TWh 34 %
Bostäder, service 74,4 TWh 54 %
Fjärrvärme, raffinaderier 3,5 TWh 3 %
Distributionsförluster 10,2 TWh 7 %
Busstrafik, järn- och spårvägar 2,8 TWh 2 %
Totalt 137 TWh 100 %

Källa: Ekonomifakta.se

Sverige med EU:s lägsta spotpriser

Under 2022 hade Sverige EU:s lägsta spotpriser. Det är ett tecken på att Sverige har det bäst fungerande elsystemet i EU. I snitt hade vi 1,19 kr/kWh under 2022 om vi räknar ut snittpris för alla våra fyra elområden. Högst var priset i Italien på 3 kr/kWh. Enligt Energimyndigheten så är det för vi har överskott av el där vi har låga driftkostnader för att producera el både från vatten, vind och kärnkraft.

Land Spotpris
Sverige 1,19 kr/kWh
Norge 1,39 kr/kWh
Finland 1,54 kr/kWh
Polen 1,67 kr/kWh
Estland 1,92 kr/kWh
Danmark 2,10 kr/kWh
Litauen 2,30 kr/kWh
Tyskland 2,35 kr/kWh
Belgien 2,44 kr/kWh
Nederländerna 2,42 kr/kWh
Frankrike 2,75 kr/kWh
Italien 3,00 kr/kWh

Källa: IFN.se

Fakta

Visste du att Sverige tillsammans med Island och Schweiz är de länder som har lägst andel fossila bränslen i elproduktionen inom OECD? Gemensamt för alla dessa länder är att vattenkraft utgör en stor andel av elproduktionen. Statistik för 2020 visar att Sverige endast har en liten del av elproduktion som kommer från förbränning av fossila bränslen.

Källa: Ekonomifakta.se